El Papiol, dimecres 8 d'abril de 2015. Font: www.elpapiol.cat

Les obres de reurbanització del carrer Migdia i del passatge Martí Albanell del Papiol, ja han acabat i ara només falta completar alguns arrenjaments en la jardinaria d’aquest tram viari del nostre poble, una zona d’ús principalment veïnal a la zona del nucli antic de la vila. El cost de l’actuació ha estat de 95.836,21 euros (+ IVA) i el termini d’execució, que era de 4 mesos, s’ha complert.

La zona s’ha transformat seguint les mateixes polítiques de pacificació del trànsit existents en altres carrers del centre històric. La zona central del carrer Migdia s’ha pavimentat amb llamborda de granit Silvestre Moreno per seguir amb el criteri del centre històric, amb l'acabat superficial a tall de serra i abuixardat com en el carrer Diputació, Baixada de la Lluna i passatge de la Pau. Pel que fa el tram del passatge de Martí Albanell s’ha replantejat la seva secció d’escala i rampa per quatre tramades d’escales amb replans entre elles. Els col•lectors de clavegueram de la zona existents han estat substituïts per col·lectors de materials concordants amb els criteris implantats per l’Ajuntament del Papiol. S’han refet amb tubs corrugats de polietilè de doble capa, que per la seva flexibilitat evitaran els trencaments produïts pels possibles moviments del terreny típics del nostre poble. S’han aplicat els mateixos criteris per a les escomeses domiciliàries per tal d’ aconseguir una xarxa de sanejament estanca i minimitzar la infiltració d'aigua al subsòl.