El Papiol, dimecres 8 de febrer de 2012. Font: www.elpapiol.cat

casaibi

L'Ajuntament del Papiol ha incorporat a les ordenances municipals l'eliminació del pagament de l'impost municipal sobre la plusvàlua que es pugui originar com a conseqüència d'operacions immobiliàries consistents en vendes forçoses o subhastes derivades de l'execució del deute hipotecari per impagament. L'alcalde del Papiol, Albert Vilà, ha expressat que "contínuament ens preguntem què pot fer un Ajuntament per ajudar les persones que es troben en greus dificultats a causa de la crisi i aquesta mesura és una d'aquestes decisions. Per això l'hem impulsada."

La crisi ha provocat que, en alguns casos, els bancs acabin quedant-se els habitatges de les persones que no poden assumir la hipoteca que havien contractat. És en aquell moment quan els bancs forcen la subhasta o la compravenda forçosa dels pisos. Aquesta operació, que no deixa de ser una operació de compravenda, genera normalment una plusvàlua, és a dir, un increment de valor del pis (que ve marcat pel cadastre). Els antics propietaris, aleshores, tenen l'obligació de pagar un impost sobre aquest increment (impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana). L'Ajuntament entén que en la trista i difícil situació econòmica en què es troben les persones que han de fer aquest pas, no se'ls ha d'imposar un gravamen extra.

Aquesta mesura presa per l'Ajuntament segueix la línia impulsada en l'acord plenari del passat 27 de gener de 2011, quan es va aprovar per unanimitat una moció a favor, entre d'altres aspectes, de la dació en el pagament de les hipoteques. És voluntat de l'Ajuntament del Papiol, doncs, que les persones i les famílies que es veuen privades del seu habitatge habitual, com a conseqüència de procediments judicials o privats d'execució hipotecària, no hagin de suportar addicionalment altres despeses i reclamacions derivades del deute executat.

L'Ajuntament ha iniciat aquesta modificació, que incorpora el text següent:

"No s'acreditarà l'impost en aquelles transmissions que siguin conseqüència de subhastes o de procediments d'execució hipotecària de caràcter judicial o privats, sempre que concorrin les següents circumstàncies:

a) Que el transmitent sigui una persona física.
b) Que es tracti de transmissions "intervivos" i que el bé jurídic que és objecte del fet imposable sigui l'habitatge habitual del transmitent.
c) Que l'habitage tingui un valor cadastral inferior a 1.000.000 € en el moment del fet imposable."