El Papiol, dissabte 18 de febrer de 2012. Font: www.elpapiol.cat

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el
document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural
adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna
dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

mapasoroll

L'Ajuntament ha presentat i publicat al web municipal el Mapa de Soroll del Papiol, un estudi que ha cartografiat l'acústica del municipi amb l'objectiu de dotar el propi Ajuntament d'un instrument per a poder gestionar el soroll al que està exposada tant la població com el territori. 

Per a dur a terme la realització del mapa del soroll i poder conèixer la contaminació acústica real del municipi, s'han realitzat mesuraments de curta i llarga durada en període diürn i nocturn. Aquesta cartografia ha abastat les zones urbanes, els nuclis de població i les zones de medi natural.

Un cop elaborat el mapa de soroll s'ha realitzat el mapa de superacions, que ha informat d'aquelles zones que estan per sobre del nivell de soroll desitjat. Actualment, només un 10% dels trams de carrer del poble es troben per sobre aquest nivell, cosa que pels autors de l'informe es pot considerar una afectació reduïda. Més de la meitat dels trams que superen els nivells ho fan, a més a més, per la mínima diferència. Per aquest motiu es considera que aconseguir que aquest 5% dels trams es col·loquin per sota del llindar de superació esdevé una fita realista.

L'estudi elaborat respon, també a la obligació que tenia l'Ajuntament de dotar-se d'aquest instrument per a millorar la gestió del soroll, especificada en la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya i de la Ley 37/2003 de 17 de novembre del govern espanyol.

Aquí pots descarregar l'estudi complert del Mapa de soroll del Papiol.