El Papiol, dimecres 12 de juny de 2013. Font: www.elpapiol.cat

vistapapiol

En el passat Ple municipal de l'Ajuntament del Papiol es va donar compte de la liquidació del pressupost del municipi de 2012, un exercici que, en paraules de l'alcalde, Albert Vilà, 'demostra el rigor i la transparència d'uns comptes que sempre s'articulen en benefici de tots i totes els papiolencs'.

L'any 2012 es va estimar un pressupost de 5.204.426 euros: l'Ajuntament va disposar de 1.288 euros per habitant per poder oferir els diferents serveis municipals de què s'encarrega i fomentar i potenciar les diferents polítiques per les quals treballa. El pressupost permet establir prioritats i permet fixar objectius. Tenint en compte que es tracta d'una previsió, però, sempre hi ha un marge per a imprevistos.

El pressupost final ha estat de 6.844.009,98 d'euros, del qual s'executat el 82,49% de les despeses previstes i el 87,20% dels ingressos previstos i l'endeutament de l'Ajuntament a 31 de desembre era del 33% dels recursos ordinaris liquidats, xifra clarament inferior a la mitjana de la província de Barcelona, que segons l'estudi realitzat per la Diputació era del 63% a 31 de desembre.

Després de ser liquidat, la liquidació és transmesa a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. Alhora, l'Ajuntament del Papiol presentarà, tal com fa cada any, els seus comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la institució encarregada de fiscalitzar la gestió econòmica, financera i comptable del sector públic català.

El pressupost municipal és la previsió de despeses i ingressos per a cada any que realitza l'equip de govern i que especifica totes les partides d'ingressos i a què es dedicaran les despeses. El pressupost de 2012 es va posar a votació al Ple municipal i es va fer efectiu en comptar amb el suport unànime del consistori.