El Papiol, dijous 3 d'octubre de 2013. Font: www.elpapiol.cat

Resultats de l'Enquesta de Mobilitat Interurbana

L'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) ha presentat els resultats de l'Enquesta de Mobilitat Interurbana que es va dur a terme durant els mesos de maig i juny de 2013. Aquesta enquesta, que es realitza cada dos anys, té l'objectiu de conèixer a fons la mobilitat interurbana dels ciutadans de la 2a Corona Metropolitana (CM), i com a conseqüència, poder articular una política de mobilitat i foment del transport públic adient a les necessitats i mancances detectades.

Entre les principals novetats detectades en els resultats de l'enquesta hi trobem una disminució de desplaçaments interurbans en dia feiner per motius ocupacionals, sobretot a la 1a CM, mentre que augmenten els desplaçament personals. Les dades permeten veure un increment percentual en la utilització del transport públic versus el privat ens els desplaçaments interurbans. El nombre de desplaçaments per persona i dia feiner disminueix per primer cop, passant de 2,34 (2009 i 2011) a 2,14. Aquests resultats s'atribueixen a la crisi econòmica i a l'augment de l'atur.

D'altra banda, hi ha un increment pel que fa al grau d'ocupació del vehicle privat (cotxe i motocicleta), passant de l'1,52 al 1,83 persones per vehicle. Cal fer notar que l'absència de vehicle propi sumada a l'absència adequada de transport públic penalitza fortament la capacitat de viatjar, i per tant, de treballar i/o estudiar, dels afectats. Això es repeteix en les enquestes realitzades en anteriors edicions. Així, la gent que no disposa de vehicle i no realitza un desplaçament interurbà mai és del 58,7%, i al contrari, la que sí que en té i en realitza en dia anterior o habitualment, és del 66,98%.

Entre els resultats també hi trobem la confirmació d'una tendència que ja hem observat des del 2009: els ciutadans de l'AMTU tenen com a primera destinació les pròpies ciutats AMTU, i la segona destinació és la 1a CM. Els habitants de làmbit AMTU realtizen diàriament 2.213.810 viatges interurbans. D'aquests, els que tenen origen AMTU, el 76,2% es queden dins el mateix àmbit AMTU, i el 19,6% van a la 1a CM. Amb aquests resultats es manté la tendència dels anteriors anys, on la 2a CM és el principal destí. Pel que fa als motius dels desplaçaments, la gran majoria (44,5%) es desplaça per motius laborals i gestions de feina, mentre que per motius personals un (47,4%) i per anar a estudiar un (10,0%).

Sense un transport públic adeqüat

Una altra de les conclusions que es poden extreure d'aquest estudi és que els ciutadans de l'àmbit AMTU es mouen principalment amb transport privat dins d'aquest àmbit, perquè no hi ha transport públic adequat a les seves necessitats. Segons ens mostren les dades, les mateixes persones quan tenen una millor oferta de transport públic l'utilitzen, com ho demostra que, quan tenen com a destinació la 2a CM representen el 11,4%, mentre que quan la destinació és la 1a CM la xifra puja al 35,7%. Així, un 72,1% dels enquestats afirmen que utilitzarien el transport públic si disposessin d'una bona oferta, i un 68,2% afirmen que no l'utilitzen perquè no n'hi ha o és molt deficient.