El Papiol, divendres 13 de desembre de 2013. Font: www.elpapiol.cat

ajuntamentescut

El Ple de l'Ajuntament del Papiol ha aprovat de forma inicial els Pressupostos pel proper any 2014. El pressupost ha comptat amb els vots a favor dels regidors i regidores de Junts pel Papiol, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. El Partit Socialista de Catalunya s'ha abstingut.

El pressupost aprovat, en sessió celebrada aquest 5 de desembre, és de 5.107.740,00 € i s'ha treballant conjuntament en diferents trobades que han reunit els regidors de Junts pel Papiol, al govern, amb la resta de partits del ple, CiU, PSC i ERC.

L'alcalde, Albert Vilà, ha explicat que "es tracta d'un pressupost continuista amb el de l'any passat, segueix emmarcat en un crisi econòmica sense precedents i es desplega amb rigor i en la recerca de la millor eficiència possible. No volem que ningú del poble quedi enrere i tot l'àmbit de serveis socials segueix reforçat –ha prosseguit l'alcalde-. Així mateix, tenim un pressupost que també ens permetrà endegar l'arrenjament del carrer Migdia, d'un tram de carrer al Pi del Balç i d'una part del clavagueram a les cases del Puigmadrona.

Com és el pressupost per al 2014?

El pressupost municipal és la previsió de despeses i ingressos de cada any que realitza l'Ajuntament. Aquest pressupost, que especifica totes les partides d'ingressos i a què es dedicaran les despeses, es posa a votació al Ple municipal, ja que només pot fer-se efectiu amb el suport de la majoria del consistori.

La suma total de 5.107.740,00 euros són els recursos dels quals disposa l'Ajuntament per prestar els diferents serveis municipals del Papiol durant l'any 2014. El gruix d'aquesta xifra està previst que es recapti sumant diferents partides, entre les quals destaquen:

1) Els impostos directes (sobre el capital o activitats econòmiques), com l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, o l'impost sobre activitats empresarials (3.152.611 euros).

2) Altres impostos indirectes, com els impostos sobre construccions i obres (52.000 euros).

3) Les diferents taxes per prestació de serveis com la dels guals, la de brossa, les multes i sancions, les diferents llicències urbanístiques... (640.000 euros).

4) Les transferències que ens fan les administracions supramunicipals com l'Estat o la Generalitat, entre d'altres (1.121.700 euros).

5) Les transferències per a inversions, la previsió inicial (136.429 euros).

La despesa de l'Ajuntament s'expressa en diferents capítols:

1) Despeses de personal, com bé indica el nom dedicada a pagar els treballadors de l'Ajuntament. Sou i salaris del personal de plantilla, laboral i eventual i dels òrgans de govern. També la Seguretat Social i la formació (1.746.725 euros).

2) Despeses de béns corrents i serveis, són les despeses que s'assignen al funcionament de tots els serveis que ofereix el mateix ajuntament al poble, en tots els seus equipaments. Des de la llum, el gas, la neteja, els telèfons...( 1.866.881 euros).

3) Despeses financeres, interessos que es paguen per crèdits sol•licitats... (22.110 euros).

4) Transferències corrents, on es detallen les transferències a entitats o associacions i altres serves municipals com el CEM, el bus de l'Estació, el Centre de Dia... (1.004.220 euros).

5) Inversions reals, els diners que s'inverteixen en obres públiques (228.000 euros).

6) Passius financers, l'amortització pels préstecs bancaris (239.804 euros).